התראות ספורט ישירות לאימייל שלך

תקצירים הערכות סטטיסטיקות תוצאותבטל התראות

לחיצתך מהווה הסכם לתנאי השימוש

תנאי השימוש

 1. התנאים שלהלן כתובים בלשון זכר אך מכוונים לזכר ונקבה כאחד.
 2. אין התחייבות לקבלת מידע כלשהו בכל יום או בכלל.
 3. פיקס ו / או מי מטעמה אינם אחראים להפסדים כלשהם, שיגרמו כתוצאה מהסתמכות על המידע.
 4. כל הסתמכות של המשתמש על המידע תיעשה על פי שיקול דעתו של המשתמש ועל אחריותו הבלעדית של המשתמש, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו /או תביעה כנגד פיקס ו /או מי מטעמה לעניין זה.
 5. ידוע למשתמש כי החברה אינה מתחייבת לספק את השירותים בכל עת, והשירותים יכולים להיפסק מכל סיבה שהיא.
 6. חל איסור להשתמש בשירותים ו/או בתכנים לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתקנון זה ו/או בכל דין ו/או הסכם.
 7. התכנים, וכל תוכן אחר באתר, נמסרו לחברה על ידי ספקים שונים. התכנים עשוים לכלול אי דיוקים או טעויות סופר. החברה אינה אחראית לתוכנם, שלמותם, מהימנותם או דיוקם של התכנים. לפיכך, לא יוכל המשתמש להעלות טענות, תביעות או דרישות כלפי החברה בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על תכנים המסופקים במסגרת השירותים.
 8. כל אדם, לרבות המשתמש ששילם עבור השירותים, אינו רשאי לשנות, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להעניק רישיונות עבור, ליצור עבודות הנגזרות מתוך, להעביר או למכור כל מידע, תכנים או שירותים שהושגו מהשירותים ו/או התכנים ללא רשות מפורשת של החברה בכתב ומראש. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי המשתמש וכל גורם שלישי שהוא לא יוכלו לעשות שימוש מסחרי בשירותים ו/או בתכנים.
 9. המשתמש מאשר כי ידוע לו שבמידה ויבצע שימוש מסחרי בתכנים ו/או השירותים, הוא עלול לפגוע בחברה ובבעלי זכויות אחרים, לרבות זכויות קניין רוחני והוא יהיה האחראי הבלעדי לכך.
 10. אני, המשתמש, מאשר כי גילי מעל 18 שנים וכי קראתי את תנאי תקנון זה המפורטים לעיל וכי השימוש במידע, בתכנים, בשירותים ובאתר, יתבצע על ידי בהתאם לתנאים האמורים.
 11. הפסקת ההתראות יעשה ע״י המשתמש.

הכתוב מתייחס לזכר ונקבה כאחד ומובא בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.